صفحه اصلي > اعضای هیات علمی > دکتر سمانه حسین زاده   

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

    فایل رزومه هیئت علمی

 

مشخصات  پرسنلی

نام و نام خانوادگی: سمانه حسین زاده

رتبه علمی: استادیار

مقطع و رشته تحصیلی: دکتری آمارزیستی

گروه آموزشی: آمارزیستی

آدرس: اوین، بلوار دانشجو، خیابان کودکیار، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی .

تلفن محل کار:  22180146

پست الکترونیک :  sa.hosseinzadeh@uswr.ac.ir

سایت اختصاصی:    -

سایت دانشگاه :    http://www.uswr.ac.ir

پروفایل در Google Scholar

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=Lr0yA-wAAAAJ

پروفایل در  Scopus

26027900300

 

تاریخ بروزرسانی: 02/08/94

 

سوابق تحصیلی دانشگاهی

سال

درجه

نام دانشگاه / موسسه

مکان

رشته تحصیلی

1378

کارشناسی

دانشگاه فردوسی مشهد

مشهد

آمار

1381

کارشناسی ارشد

دانشگاه علوم پزشکی تهران

تهران

آمارزیستی

1392

دکتری

دانشگاه تربیت مدرس

تهران

آمارزیستی

زمینه های تخصصی

انالیز داده های بقا

مدل های چندمتغیره

آنالیز واریانس

کارآزمایی بالینی

سوابق آموزشی

تدریس واحد  کارآزمایی بالینی

تدریس واحد  آمارزیستی 3

تدریس دروس آمارزیستی در رشته های علوم پزشکی

فعالیتهای پژوهشی

 

مسئولیت های دانشگاهی و علمی (همایش، سمپوزیوم، کارگاه ..)

ازسال

تا سال

مسئولیت

مکان

 

عضویت در مجامع علمی

از سال

تا سال

مجمع علمی

 

انتشارات

1-  انتشار مقاله در ژورنال

سال

نام مجله

عنوان مقاله

شماره مجله و صفحه

1384

فصلنامه بررسی های اقتصادی

برآورد کمی تاثیر تبلیغات بر سودآوری صنایع غذایی ایران

شماره چهارم

1384

مجله کومش

بررسي وضع تغذيه دانش آموزان دبستاني و عوامل موثر برآن شهر شاهرود در سال 83

جلد 7- شماره 1و2

1385

دو ماهنامه دانشور

شيوع درماتيت دست و برخي عوامل موثر بر ان در پرسنل پرستاري و مامايي

سال 14- شماره 67

25-32

1389

فصلنامۀ بیماري هاي پستان ایران

برآورد احتمالات وقوع توأم دو حادثۀ متاستاز و مرگ در فواصل زمانی معین بعد از جراحی در بیماران مبتلا به سرطان پستان

سال سوم، شمارة سوم و چهارم، 16-27

 

1390

مديريت ارتقاي سلامت

بررسي تاثير آموزش هوش هيجاني بر تعارض شغلي پرستاران

1(1):7-16

1390

فصلنامه توانبخشی

 

مقایسه اثر دو روش جدید و رایج آموزش (در خانواده برنامه توانبخشی مبتنی بر جامعه) بر آگاهی، مهارت و نگرش کارکنان محلی توانبخشی

دوره دوازدهم، شماره سوم،

44-52

 

1390

فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی لرستان

اثر کفش طبی با راکر پاشنه تا پنجه بر میزان محدودیت دامنه حرکتی مفاصل پا و مچ

دوره سیزدهم

73-81

 

1391

مجله علمی-پژوهشی طب جانباز

تعیین عوامل خطر بر فاصله زمانی وقوع امواج صرعی بین حملات در بیماران مبتلا به صرع

سال پنجم- شماره هفدهم- 1391

36-44

1391

مديريت ارتقاي سلامت

ارزشیابی مهارت های بالینی کارکنان فوریت های پزشکی مرکز اورزانس شهر تهران در مواجهه با تروما

دوره 1 شماره 4

16-24

1391

مجله توانبخشی

بررسی شکایت از بیماری های گوش خارجی و گوش میانی در کودکان کم شنوای حسی عصبی و ارتباط آن با شکایت از سمعک

دوره 13 شماره 5

شماره مسلسل 55

18-24

1391

فصلنامه دانش و تندرستی

نقش اعتقادات بهداشتی، شکایات جسمانی و سلامت روانی بر کمردرد پرستاران

دوره 7 شماره 2

70-75

1392

مجله دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

رضایت سالمندان مقیم اسایشگاه های غیردولتی از خدمات ارائه شده به آنها: پیمایشی در استان های گلستان، مازندران، سمنان و خراسان شمالی در سال 1391

دوره 20 شماره 3

320-330

1392

پژوهش در علوم توانبخشی

بررسی ارتباط بین ویژگی های سایکواکوستیک وزوز و میزان معلولیت ناشی از آن در کارگران شرکت ذوب آهن اصفهان

 

1392

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی

رضایت مندی دانشجویان تحصیلات تکمیلی از نحوه هدایت و راهنمایی پایان نامه در دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

 

1393

فصلنامه بیماری های پستان ایران

بررسی اثر زنجبیل در کنترل تهوع و استفراغ حاد ناشی از شیمی درمانی

سال هفتم شماره اول

7-14

 

1393

توسعه آموزش جندی شاپور

بررسی روش شناسی پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال تحصیلی 1390-91 

 

1393

مجله علوم و فناوری نساجی

اثر شدت تجارت بر بازار کار صنایع تولید محصولات نساجی، چرم، کیف و کفش ایران 

 

1393

فصلنامه سیاستگذاری پیشرفت اقتصادی دانشگاه الزهرا (ع)

بررسی تاثیر عملکرد بازار، هزینه های تبلیغات و نوآوری بر درجه تمرکز در صنایع تولید موادغذایی و اشامیدنی ایران 

 

1393

تحقیقات علوم رفتاری

رابطه عملکرد خانواده و مسئولیت پذیری در نوجوانان دارای نقائص بینایی و مقایسه ان با نوجوانان عادی

دوره 12-شماره 4

1394

فصلنامه علمی-پژوهشی، پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی

رابطه بین مصرف انرژی و رشد تولید در بنگاه های بزرگ تولید کننده وسایل حمل و نقل ایران (رهیافت علیت گرنجر، تودا و یاماماتو و داده های تابلویی پویا) 

سال 5، شاماره 19، 40-25

1394

فصلنامه مددکاری اجتماعی

اثربخشی مداخله پیشگیری از مصرف سیگار با رویکرد آموزش همتایان بر نگرش کودکان کار نسبت به مصرف سیگار

زمستان 94، دوره 4، شماره 4، 28-17

1394

تحقیقات اقتصاد کشاورزی

عوامل موثر بر ارزش تولیدات در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران

جلد 7- شماره 3-

 58-45

1395

مسائل اجتماعی ایران

ادراک فساد و احساس عدالت اجتماعی

سال 7- شماره 1

144-125

1395

کومش

مدل شکنندگی وابسته به زمان در حوادث بازگشتی و کاربرد آن در بیماری صرع

جلد 17- شماره 3-

771-761

1395

فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت

بررسی عوامل خطر بروز عودموضعی و متاستاز در بیماران مبتلا به سرطان پستان با استفاده از مدل لجستیک دو متغیره

دوره 6- شماره 1

2011

Iranian Rehabilitation Journal

The Effect of Swedish Massage on Glycohemoglobin in Children with Diabetes Mellitus

Vol. 11, No. 14, 16-20

2011

Iranian Rehabilitation Journal

The Prevalence of Ear Disease in Sensorineural Hearing Impaired Children Below 18 Years-Old in Deaf Welfare Clinic of Molavi

Rehabilitation Center

Vol. 11, No. 14

60-63

2014

Safety and Health at Work

Do Psychological Factors Increase the Risk for Low Back Pain Among

Nurses? A Comparing According to Cross-sectional and

Prospective Analysis

5, 13-16

2014

Work

Predictors of low back pain in a longitudinal study of Iranian nurses and office workers

vol. 51, no. 2, 239-244

2014

Iranian Journal Of Pediatrics

Improvement Of Potential Hearing In Children With Bilateral Sensorineural Hearing Loss

Volume 24 , Number 2

2014

Journal Of Special Education And Rehabilitation

The Effect of Emotional Intelligence Training on Behavior Problems of Boys with Externalized Behavior Disorder in Elementary Schools

15(3-4): 59-76

 

2015

BCCR journal

stimating Probability of Co-occurrence of

Metastasis and Death at Certain Intervals after

Surgery in Patients with Breast Cancer

7(1): 35-49

2015

J Parasit Dis

 

In vitro and in vivo anthelmintic activity of seed extract

ofCoriandrum sativumcompared to Niclosamid against

Hymenolepis nanainfection

 

2015

Salmand   

The Effect Of Recreation Therapy On Depression Symptom In Older Adults Referred Elected Day Care Center In Tehran

Volume 10 , Number 2

2015

PHYSICAL TREA MENTS

Difference in Hamstring-to-Quadriceps Ratio and Dynamic

Stability between Limbs in Elderly People

Volume 5 . Number 1, 19-24

2015

Global Journal of Medicine Researches and Studies

The Effect of Conventional Occupational Therapy with the

Use of Hip Orthotic on Improving the Balance of Children

with Spastic Diplegia

2(1), 28-32

2016

Journal of Biostatistics and Epidemiology

Cure mixture model based on hazard modeling non-proportional, application to

esophageal cancer

2(2): 25-33

2- چاپ کتاب

 

سال

عنوان کتاب

ناشر

تالیف/ترجمه

 

 

 

ارائه مقاله علمی در کنفرانس/سمپوزیوم...

 

سال

عنوان کنفرانس و سمینار

عنوان مقاله

مکان

 

1378

سومین کنفرانس بین المللی آمار

 

برازش مدلهای رگرسیونی جمعی و ضربی به نسبت شانس با استفاده از روش منتل-هنزل

دانشگاه اصفهان

 

1381

ششمين کنفرانس بین المللی آمار

 

تاثیر ساختار داده ها بر روی پارامترهای مدل رگرسیون چندسطحی

دانشگاه تربيت مدرس

 

1385

نهمين كنگره تغذيه ايران

 

بررسي تاثير مصرف صبحانه، ميان وعده صبح و شير در وضعيت تغذيه كودكان دبستاني شهرستان شاهرود

تبريز 

 

1385

نهمين كنگره تغذيه ايران

 

مطالعه اينده نگر ارائه خدمات بهداشتي در روند رشد كودكان 0-2 ساله روستاهاي شاهرود بعد از 8 سال (برگزیده به عنوان بهترین مقاله جهت ارائه در بخش اصلی همایش)

تبريز 

 

1385

نهمين كنگره تغذيه ايران

 

بررسي وضع تغذيه دانش آموزان دبستاني و عوامل موثر بر آن در شهر شاهرود سال 83

تبريز 

 

1389

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

 

تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر پيش آگهي درمان اعتياد افراد مراجعه كننده به كلينيك تهران (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)

 

 

1389

مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

 

تعيين اثربخشي آموزش مهارتهاي اجتماعي بر روابط خانوادگي و اشتغال مبتلايان به اختلال مصرف مواد (چكيده دهمين همايش پياپي ساليانه انجمن علمي روانپزشكان ايران)

 

 

1391

سومین همایش سراسری راهکارهای ارتقا سلامت و چالش ها (با محوریت سالمندی)

 

میزان رضایت سامندان مقیم اسایشگاههای دولتی از خدمات ارائه شده به انها ...

مازندران 

 

2012

3rd asia pacific-singapore otology neurology & skull base (APSONS) congress

The need of ontological examination in sensorineural hearing impaired children

 

 

2014

13th international conference on Cochlear implants and other implantable auditory technologies, ,

June 18-21, 2014

The impact of overlooked  cerumen and or otitis media on the hearing threshold

shift, and hearing acuity of speech in children with bilateral  sensarineural hearing

loss, a public health care problem

Munich,  Germany

 

2015

72nd annual meeting of the American cleft palate-carniofacial association (ACPA)

April 22-25, 2015

The role of health care support in educational performance of low-socioeconomic children with bilateral sensorineural hearing loss with and without cleft palate

California- USA

 

 

 

 

جوایز و تشویق ها

 

 

 

 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

سایت دانشگاهمعاونت آموزشیمعاونت تحقیقات و فناوریمعاونت فرهنگی و دانشجوییمعاونت درمانکتابخانه مرکزی

Copyright © 2009 U.S.W.R - All rights reservedدانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی